ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

1. นายปัสธร  หวานอารมย์

2. นายมาโนชญ์  ศรีทอง

3. นายสุธี  ว่าหนักแน่น

รูปภาพ

4. นางสาวกรรณิการ์  คำลัยวงค์

5. นางสาวลักขณา  แก้วกาหลง

ครูที่ปรึกษารายวิชา

ครูจรศักดิ์  กล่อมกูล

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

ครูจตุรภัทร  ประทุม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s