ขั้นตอนการออกกำลังกาย

ขั้นตอนการออกกำลังกาย

1. ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 20-30 นาที

2. ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และวัย

3. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละครั้ง

วิธีการเริ่มออกกำลังกายที่ถูกต้อง ดังนี้

    ขั้นที่ 1 การอบอุ่นร่างกาย ( Warm up ) ก่อนที่จะออกกำลังกายต้องมีการอบอุ่น

ร่างกายก่อน เช่น ถ้าเราออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ก็ไม่สมควรจะลงวิ่งทันที เมื่อไปถึงสนาม

ควรจะอุ่นร่างกายให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อน ช้าๆ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย สะบัดแข้ง

สะบัดขา แกว่งแขน วิ่งเยาะๆ อยู่กับที่ช้าๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อน แล้วจึงออกวิ่ง ดังนั้น

การอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังการจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องกระทำ

 

   ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการออกกำลังกายอย่างจริงจัง การออกกำลังกายนั้นจะต้องเพียงพอ

ทำให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้อาหารในร่างกาย โดยการหายใจเข้าไปเพื่อทำให้เกิดพลังงาน

จนถึงระดับหนึ่ง การออกกำลังกายได้ถึงระดับนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ออกกำลังกายจะต้องเข้าใจ

ให้ถูกต้อง

    ขั้นที่ 3 เป็นขั้นตอนการผ่อนให้เย็นลง คือ เมื่อออกอำลังกายตามที่กำหนดที่เหมาะ

ตามขั้นตอนที่ 2 แล้วควรค่อยๆผ่อนการออกกำลังก่ายลงทีละน้อยแทนการหยุดออกกำลังกาย

โดยทันที ทั้งนี้เพื่อให้เลือดที่คั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อได้มีโอกาสกลับคืนสู่หัวใจ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s